Niedługo Święta 🎄🎁

Regulamin

§ 1.DEFINICJE

 1. MIŁOMI – MIłomi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Milomi sp. z o.o., ul. Spiska 16A/m1, 02-302 Warszawa, NIP: 7011015345, REGON: 388015506, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000879824, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych.
 2. Platforma – sklep internetowy dostępny dla Klientów pod adresem https://milomi.co/ prowadzony przez MiłoMi.
 3. Kontakt – sposoby nawiązania kontaktu z Usługodawcą, do których należy:
  • adres e-mail: hello@milomi.co,
  • adres e-mail: hello@milomi.co, w przypadku kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników,
  • numer telefonu: +48 504 024 165,
  • korespondencyjnie lub osobiście na adres: Milomi sp. z o.o., ul. Spiska 16A/m1, 02-302 Warszawa.
 4. Klient – konsument lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący zakupów na cele związane z działalnością gospodarczą.
 5. Karta MiłoMi – karta podarunkowa wydawana Klientowi umożliwiająca odebranie lub przekazanie Produktu Partnera.
 6. Posiadacz Karty MiłoMi - osoba fizyczna, która weszła w posiadanie Karty MiłoMi poprzez jej zakup lub została jej ona przekazana przez Klienta.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.
 8. Partner – lista partnerów znajduje się pod adresem https://milomi.co/katalog
 9. Produkt – produkt Partnera, którego towary można nabyć za pomocą karty MiłoMi.
 10. Cena – wyrażona w złotych polskich cena Produktu podana jako cena netto oraz jako cena wraz z podatkiem VAT (cena brutto).
 11. Zamówienie – oferta Klienta nabycia Karty MiłoMi na warunkach określonych w formularzu zamówienia.

§ 2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. MIŁOMI świadczy usługi w ramach Platformy zgodnie z Regulaminem.
 2. Klienci oraz Posiadacze Karty MiłoMi mogą korzystać z Platformy wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Warunkiem korzystania z Platformy jest akceptacja Regulaminu.
 3. MIŁOMI dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w ramach Kont oraz by Platforma działała w sposób ciągły.
 4. Karta MiłoMi jest produktem pozwalającym jego posiadaczowi nabywać Produkty Partnera. Bezpośrednimi usługodawcami realizującymi Karty MiłoMi są Partnerzy. Realizacja Karty MiłoMi następuje po zawarciu pomiędzy Partnerem a Klientem odpowiedniej umowy (co wymagać może akceptacji przez Klienta ustalonych przez Partnera warunków umowy regulaminu). W przypadku zakupów online, o ile Partner dopuszcza taką możliwość, w celu nabycia Produktów należy w odpowiednim miejscu na stronie www/aplikacji mobilnej Partnera wprowadzić otrzymany od MiłoMi na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail numer karty podarunkowej Partnera.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie Karty MIŁOMI osobom trzecim.
 6. Karta jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia jej aktywacji, a okres ten nie może zostać przedłużony. Informacja o dacie ważności karty znajduje się na karcie w postaci zapisu „Karta ważna jest 12 miesięcy od daty zakupu”, a data zakupu wpisywana jest na opakowaniu karty przy jej wydaniu oraz widnieje na potwierdzeniu wydawanym przy jej zakupie.
 7. Karty MiłoMi oferowane są Klientom za kwotę zmienną, określoną przez Klienta.
 8. Środki gromadzone na Karcie MiłoMi nie podlegają oprocentowaniu.

§ 3.KONTO

 1. Rejestracja
  1. Rejestracja w Platformie polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie w zakładce „załóż konto”. Do rejestracji wymagane jest podanie imienia i nazwiska, aktywnego adresu e-mail, który będzie stanowić login do konta, dowolnego hasła. MIŁOMI wyśle link aktywacyjny na podany adres e-mail.
  2. Konto zostanie aktywowane w chwili otrzymania przez MIŁOMI wiadomości o kliknięciu linku aktywacyjnego.
  3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować MIŁOMI o każdej zmianie adresu e-mail. W przypadku braku informacji o dokonanej zmianie, wszelkie powiadomienia będą przesyłane na adres e-mail podany przy rejestracji.
 2. Konto
  1. Hasło do Konta ma charakter poufny i nie może być udostępnione osobom trzecim.
  2. Klient nie może przenieść Konta na inne osoby lub udostępniać Konta innym osobom niż ta, która dane Konto założyła.
  3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy pomocy jego konta oraz wszelkich osób, które posiadają login i hasło do Konta. Działania wykonane z konta Klienta, MIŁOMI będzie traktować jak działania samego Klienta.
  4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Platformy. W przypadku stwierdzenia przez MIŁOMI, że Klient dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne zablokowanie jego konta.

§ 4.ZAMÓWIENIE

 1. Klient nabywa Kartę MiłoMi za pomocą Platformy.
 2. Wprowadzenie zamówienia odbywa się zgodnie z instrukcjami podanymi w Platformie https://milomi.co/. Klient zobowiązuje się do uzupełniania obowiązkowych pól (oznaczonych gwiazdką *). W przeciwnym razie zamówienie nie będzie mogło zostać zarejestrowane.
 3. Klient zobowiązuje się do podania MIŁOMI prawdziwych informacji. W przeciwnym przypadku MIŁOMI zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Karty Miłomi.
 4. Klient ma obowiązek upewnić się, że dane, które podał podczas składania zamówienia, są prawidłowe i umożliwiają MIŁOMI otrzymanie zamówienia, a Klientowi potwierdzenia tegoż zamówienia. MIŁOMI nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pomyłki Klienta. Jeśli Klient nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia przez MIŁOMI zamówienia, jego obowiązkiem jest skontaktować się z MIŁOMI w celu wyjaśnienia zaistniałej okoliczności.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności blik i przelew online jest bramka płatności Mbank, o nazwie paynow.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 7. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 8. Zamówienie online staje się skuteczne dopiero po zatwierdzeniu przez Klienta zamówienia online a następnie zatwierdzeniu płatności. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 9. Klient otrzymuje wówczas e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia. W przypadku zakupu spersonalizowanej Karty MiłoMi przetworzenie zamówienia może trwać dłużej.
 10. W razie zaistnienia sytuacji, która uniemożliwi przetworzenie zamówienia Klienta i wystawienie dla niego Karty MiłoMi, zamówienie to zostaje anulowane, a płatność unieważniona i/lub zwrócona.

§ 5.DOSTAWA

 1. W przypadku zamówienia fizycznej Karty MiłoMi, MIŁOMI dostarcza Klientowi Kartę MiłoMi kurierem koszt dostawy to 15,99 PLN. W przypadku zamówienia Karty MiłoMi w formie elektronicznej, zostanie ona dostarczona na wskazany przez Klienta adres e-mail(ta usługa jest bezpłatna).
 2. MIŁOMI dostarcza Karty MiłoMi w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Klient określa miejsce dostawy w formularzu zamówienia.
 4. MIŁOMI dostarcza Karty MiłoMi wyłącznie na obszarze terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. MIŁOMI wystawia na (nazwisko, adres wskazane przez Klienta przy składaniu zamówienia) notę księgową po zatwierdzeniu zamówienia. Następnie nota księgowa przesyłana jest na adres mailowy wskazany przez Klienta.

§ 6.REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Zwroty Kart MiłoMi zakupionych za pomocą Platformy odbywają się na zasadach, w tym terminach, określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), Klientowi będącemu osobą fizyczną, dokonującemu zakupu Karty Podarunkowej za pomocą Platformy w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy, składając MIŁOMI oświadczenie na piśmie na adres Pęcice ul. Pęcicka 10, 05-806 lub w formie dokumentowej przesyłając oświadczenie na adres e-mail hello@milomi.co. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stanowi, iż prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W związku z powyższym prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku nabycia spersonalizowanej Karty MiłoMi lub takiej, która została całkowicie lub częściowo wykorzystane przed upływem terminu do odstąpienia.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić Kartę MiłoMi nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. Zwrócona zostaje całkowita kwota zamówienia Kartę Miłomi (łącznie z kosztem dostawy wybranym przez klienta, nie przekraczającym wartości pierwotnej dostawy towaru do miejsca zamieszkania Klienta).
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. W terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty, w której Klient skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, pod warunkiem otrzymania zwrotu kompletnej karty miłomi.
 7. W przypadku fizycznej Karty miłomi - uszkodzone karty nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 8. Klient zobowiązany jest odesłać Kartę Podarunkową wraz z notą księgową.
 9. W przypadku, gdy zwrot Karty Miłomi następuje w ramach rękojmi w związku z jego wadami, Klient zobowiązany jest do przekazania MIŁOMI informacji o wadach w zakresie niezbędnym dla rozpatrzenia reklamacji.
 10. W przypadku uznania reklamacji, koszty zostaną zwrócone na rachunek bankowy do 30 dni roboczych od uznania reklamacji. Podstawą do przelania na wskazany rachunek bankowy Klienta będzie poprawnie wypełniony formularz z numerem rachunku bankowego klienta.
 11. W momencie, w którym Posiadacz Karty Miłomi otrzyma od Miłomi kod do karty podarunkowej Sprzedawcy, podmiotem odpowiedzialnych za kwestie określone w niniejszym paragrafie staje się Partner. Staje się on automatycznie jego klientem i obowiązują go zasady obowiązujące w sklepie Sprzedawcy (regulamin dostępny na jego stronie internetowej). Dotyczy to również zwrotów, wymian i reklamacji towarów zakupionych przy użyciu kodu otrzymanego od Serwisu Miłomi. Posiadacz Karty Miłomi, który zdecyduje się na reklamację, wymianę lub zwrot towaru zakupionego w sklepie partnerskim nie może cofnąć się o dwa kroki to znaczy do wymiany towaru na Kartę Miłomi. Obowiązują go zasady zwrotu ustalone przez sklep partnerski i to w jego sklepie rozpatrywane będą wszelkie reklamacje.

§ 7.USUNIĘCIE KONTA Z PLATFORMY

 1. Klient może także w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Platformy poprzez wysłanie e-maila na adres hello@milomi.co
 2. Dane przechowywane w ramach zamkniętego Konta zostaną usunięte niezwłocznie. Klient akceptuje, że niektóre treści mogą być jeszcze przez pewien czas dostępne w MIŁOMI lub podmiotu współpracującego pomimo ich niezwłocznego usunięcia przez MIŁOMI z przyczyn od MIŁOMI niezależnych.

§ 8.DANE OSOBOWE

 1. Dokonując rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez MIŁOMI danych osobowych przekazanych podczas rejestracji, w celu świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem.
 2. Platforma zbiera i przechowuje przez ograniczony czas adresy IP Klientów. Platforma zbiera i przechowuje także dane Klientów podane przy rejestracji, w tym adresy e-mail Klientów oraz podane przez nich numery telefonów oraz adresy.
 3. Dane, które mogą zostać zgromadzone w ramach działania Platformy, są zbierane tylko w zakresie niezbędnym do kontaktu, w celu sporządzania statystyki odwiedzin w serwisie (oraz ew. płatności) oraz realizacji usług przewidzianych w e-Sklepie, w tym przez podwykonawców.
 4. Każdy Klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych w każdym czasie.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Platformy.
 6. Szczegółowe zasady prywatności, Zgodnie z wymogami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znajdują się w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik do regulaminu. Polityka Prywatności znajduje się w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 9.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do zawartości strony internetowej Platformy, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, loga i innych treści i elementów, przysługują MIŁOMI lub innym podmiotom, z którymi MIŁOMI współpracuje.
 2. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej Platformy lub jej części bez zgody MIŁOMI, chyba że te czynności są zgodne z prawem.

§ 10.NARUSZENIA

W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, MIŁOMI może według swojego wyboru:

 • ograniczyć lub zawiesić dla Klienta wszystkie lub niektóre funkcjonalności Platformy m.in. zawiesić lub ograniczyć działanie Konta Klienta,
 • usunąć Konto Klienta, zablokować Konto Klienta, usunąć treści danego Klienta.
 • § 11.WYMAGANIA TECHNICZNE

  Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przeglądarki typu Edge, Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox lub Opera lub ich nowszych wersji oraz na etapie rejestracji, oprogramowania akceptującego pliki typu cookies a w przypadku urządzeń mobilnych systemu: Android, iOS lub Windows Phone.

  § 12.OBSŁUGA KLIENTÓW E-SKLEPU. ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

  1. We wszelkich sprawach związanych z działaniem Platformy, w tym w sprawach, w których zgodnie z Regulaminem Klient zobowiązany jest do powiadomienia MIŁOMI lub w sprawach wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowości, Klient lub Posiadacz Karty Klienta MIŁOMI może kontaktować się z MIŁOMI poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w zakładce „kontakt”.

  § 13.ZMIANA REGULAMINU

  1. MIŁOMI jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość.
  2. O każdej zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany e-mailem na co najmniej 14 dni przed datą zmiany. Dodatkowo, informacja o zmianie Regulaminu będzie widoczna przy oknie logowania przez miesiąc od dnia zmiany Regulaminu.
  3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od daty wskazanej w informacji o zmianie regulaminu.
  4. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

  § 14.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowa zawarta między Klientem a MIŁOMI oraz ewentualne spory wynikłe ze stosunku prawnego między tymi podmiotami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądu Polskiego.
  2. Karta MiłoMi nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą oraz jest objęta zakresem zastosowania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 z późn. zm.).
  3. Wydanie Karty MiłoMi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
  4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.